Attester

Oversigt over de mest anvendte attester

Der findes mange typer af attester, en del bygger på faste aftaler mellem Lægeforeningen og forskellige myndigheder.

For nogle af attesterne er der aftalt en fast pris, for andre kan man selv bestemme prisen.

Priserne er med moms. Der er visse attester der er momsfritaget, fx sygemeldinger, eksamens-undervisningsattest, gule-røde papir, detentionsanbringelse, dødsattest.

https://www.laeger.dk/attestnoeglen

https://www.laeger.dk/sites/default/files/attesttakster_-_1_april_2022-2.pdf

Kommunale attester:

Kaldes LÆ-blanketter. De bestilles og betales af kommunen. Der er aftalt en fast pris.

LÆ121/125 Status attest. Det er den eneste kommunale attest, der ikke kræver fremmøde. Pligtattest, svarfrist 2 uger.

LÆ 131/135 Specifik helbredsattest: 30 min.

LÆ 141/145 Generel helbredsattest: 60 min.

LÆ 221/225 Attest ved kronisk sygdom:15 min.

LÆ 251/255 Attest om mulighed for at varetage arbejde: 30 min

LÆ 261/265 Attest til rehabiliteringsteamet: 60 min. Pligtattest, svarfrist på 2 uger efter at pt.én har været i konsultationen.

Arbejdsmarkedets Erhvervsforsikring (Tidl. Arbejdsskadestyrelsen)

Kaldes AES, lægeattest til Arbejdsmarkedets Erhvervsforsikring (Tidl. Arbejdsskadestyrelsen, ASK) 

Bestilles og betales af Arbejdsmarkedets Erhvervsforsikring eller det involverede forsikringsselskab.

Der er aftalt en fast pris.

Lægeattest: AES 010 Lægeerklæring: 30 min.

Lægeattest: AES 020 Generel funktionsattest: 30 min.

Lægeattest: AES 0210 Psykiske følger: 30 min.

Lægeattest: AES 230 Nakke-hals: 30 min

Lægeattest: AES 240 Brystryg og lænderyg: 30 min.

Lægeattest: AES 280 Brok: 30 min.

Lægeattest: AES 410 Hofte-lårben: 30 min.

Lægeattest: AES 420 Knæled: 30 min.

Lægeattest: AES 430 Underben: 30 min.

Lægeattest: AES 440 Fodled: 30 min.

Forsikrings- og Pensionsattester:

Kaldes FP…. Som er en lægeattest til et forsikrings- og/eller pensionsselskab.

Bestilles og betales af forsikrings- eller pensionsselskabet.

Nogle har en fast aftalt pris andre ikke.

Vores priser til forsikringsselskabet (alle priser er inkl. moms)

- FP 100 Helbredsattest: (Der er aftalt fast pris, 1453,- ex. moms) 30 min.

- FP 220 Blodtryks og lipidattest: 30 min. 1250,- inkl. moms.

- FP 230 HIV-antistof attest: 15 min. 1000,-

- FP 300 Begyndelsesattest: 30 min. 1250,-

- FP 350 Statusattest til forsikringen: 30 min. 1500,-

- FP 360 Statusattest til forsikringen Nakke-hals: 30 min. 1500,-

- FP 401 Lægeattest ved nedsat erhvervsevne 1: 30 min. 1500,-

- FP 401 Lægeattest ved nedsat erhvervsevne 2: (Der er er aftalt fast pris 927,- ex moms) 30 min.

- FP 410 Funktionsattest: 15 min. 1000,-

- FP 420, 430, 440, 450, 460, 470, 480, 490 Funktionsattest diverse legemsdele: 30 min. 1500,-

- FP 500 - 510 Funktionsattest Øjne-hørelse: 30 min. 1500,-

- FP 610 Forsikringserklæring - lægens svar: Fast pris, der afhænger af omfanget,

optil 3 år 678,-

optil 6 år 992,-

mere end 6 år 1252,-

A-kasseattester:

Udleveres af A-kassen, men det er patienten selv der betaler.

AR 275 Rådighed.

AR 276 Attest til a-kasse-arbejdsophør, afvisning af arbejde samt afslag på tilbud.

Attesten anvendes når en patient (a-kasse medlem) må afslå, el opsige et arbejde eller et aktiveringsforløb pga. helbredsmæssige problemer, eller risiko herfor, herunder også problemer i forbindelse med graviditet. Attesten skal dokumentere for A-kassen at der var en gyldig grund til at pt afslog el opsagde det pågældende arbejde/tilbud om aktivering.

(Der er aftalt fast pris 533,- ex. Moms). 15 min.

Udbetaling Danmark:

UD235: Attest ”vedr. sygdom i forbindelse med graviditet eller risiko for fosterskader" 15 min. fastsat pris 225,- (381,- hvis der ikke samtidig foretages en ydelse afholdt af sygesikringen, dvs. en konsultation)

Politiattester:

Betales af rekvirenten (oftest politiet, skal konfereres med læge hvis andre anmoder herom) Anbefales at kontakte skadestuen: 15 min honoreres efter medgået tid, 625,- inkl. moms pr. 15 min.

Kørekortsattest:

Betales af personen selv. 15 min.

Almen kørekortsattest 625,- inkl. moms.

Kørekort med behov for yderlig undersøgelse og attestering, herunder diabetes og andre kroniske lidelser 750,- inkl. moms.

Sygemelding (Momsfri attest):

  1. Mulighedserklæringer til arbejdsgiver: Ikke fast honorar, afhænger af omfanget.

Tid 15 min. Pris 625,- betales i reglen af arbejdsgiver.

S. 1 skal være udfyldt af patienten og arbejdsgiver s. 2 attesteres af lægen pt.én skal i konsultation/evt. videokonsultation.

  • Fri-håndsattest til arbejdsgiver: Ikke fast honorar, afhænger af omfanget. 750,- pr. medgået 15 min. Der skal foreligge skriftlig anmodning på hvad der ønskes attesteret. (Kan ikke kræves, men så er det meget sparsomt hvad der kan dokumenteres dvs mundlig ”overlevering fra pt., med hvad der ønskes dokumenteret IKKE er gældende) Almen sygemelding. Tid 15 min. Pris 750,-
  • Studierelateret sygemelding fx akut sygdom ved eksamen

Tid 15 min. Pris 500,-

  • Fri-håndsattest til studiet:

Ikke fast honorar, afhænger af omfanget. Der skal foreligge skriftlig anmodning på hvad der ønskes attesteret, herefter individuel vurdering, med afsæt i vanlige takst 750,- pr. medgået 15 min.

Udskrivelse af journalmateriale:

Takster for udskrift af journalkopi for patienter:

1. gangs udskrift er gratis.

Ved 2. eller flergangsudskrift af journal er taksten 10 kr per side, 200 kr ved mere end 10 sider.

Andre instanser der skulle ønske udskrivelse af journalmateriale:

Skal sende en skriftlig anmodning med vedlagt samtykke fra patienten. Her gælder FP 610- taksterne.

Ansøgning om medicintilskud:

Såfremt patienten ønsker at egen læge skal lave en ansøgning om medicintilskud, skal patienten oplyses at dette er en privat konsultation som afholdes af patienten. Sygesikringen betaler ikke for denne ansøgning og attestering. Tid 15 min. Pris 375,- inkl. moms.

Rejsekonsultationer:

Rådgivning og vaccination i forbindelse med rejser ligger uden for sygesikrings regi dvs. at det er patient selv der skal betale for konsultationerne, medicin og vacciner.

Konsultationshonoraret (ex. Medicin /vacciner) 300, - inkl. moms for 1. konsultation som består i råd og vejledning, efterfølgende konsultationer koster 150,- pr konsultation og består i selve vaccinationerne, som aftalt ved første konsultation. Man skal påregne 1-4 konsultationer.

Tid 15 min.

Rejse afbestilling:

Ikke fast honorar, afhænger af omfanget, såfremt rejseselskab ønsker specifik attest.

Tid 15 min. Pris 625,- betales af patienten/rejseselskab, dette må pt selv undersøge. Pt.én skal i konsultation/evt. videokonsultation.